REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

GABINETU MASAŻU I REHABILITACJI LECZNICZEJ

FIZJOS

 • 1

Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w związku z art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.  U. z 2009, Nr 52 poz. 417).

 

 • 2
 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, prowadzony przez Michalinę Wyrobek, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Wyrobek Michalina Fizjos” z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Zamenhofa 4/3a, 43-200 Pszczyna, NIP 6381669481, REGON 240797567, (dalej: Podmiot leczniczy).
 2. Przedsiębiorca Michalina Wyrobek jest Podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

 • 3
 1. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje:
 2. wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 2 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia,
 3. wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne,

 

 • 4
 1. Podstawowym celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione.
 2. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.
 3. Świadczenia zdrowotne wykonywane są ze szczególną starannością przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

 • 5
 1. Do podstawowych zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
 2. prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej,
 3. przeprowadzanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
 4. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,
 5. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 6. prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,
 7. prowadzenie rehabilitacji domowej,
 8. sprzedaż zaopatrzenia ortopedycznego i korekcyjnego w postaci obuwia i wkładek sprzedaż obuwia profilaktycznego,
 9. prowadzenie szkoły rodzenia,
 10. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami,
 11. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 12. inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.
 13. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Podmiotu leczniczego pod adresem
  Zamenhofa 4/3a, 43-200 Pszczyna.
 14. Udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych organizowane jest w sposób dogodny dla pacjenta i po uzgodnieniu z kierownikiem Podmiotu leczniczego, a na wniosek pacjenta, może odbywać się także w miejscu jego zamieszkania.
 15. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie.
 16. Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest na stronie www.fizjos.pl oraz w placówce.

 

 • 6
 1. Świadczenia medyczne Podmiotu leczniczego realizowane są w następujących dniach
  i godzinach:
 2. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 20:00,
 3. sobota w godzinach 9:00 – 19:00.
 4. Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Rejestracja możliwa jest w sposób wskazany w ust. 4 od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9:00 – 17:00.
 6. Rejestracja pacjentów dokonywana jest:
 • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w rejestracji Podmiotu leczniczego,
 • telefonicznie pod numer telefonu 790 636 990,
 • mailowo: info@fizjos.pl (rejestrację we wskazany sposób uważa się za dokonaną po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia terminu)

 

 • 7
 1. W ramach Podmiotu leczniczego wyodrębnia się jedną jednostkę organizacyjną – Gabinet Masażu i Rehabilitacji Leczniczej Fizjos.
 2. W obrębie wskazanej jednostki organizacyjnej Podmiotu leczniczego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 • dział fizjoterapii
 • dział masażu leczniczego
 • zespół rehabilitacji domowej
 • gabinety lekarskie
 • dział zaopatrzenia ortopedycznego

 

 • 8
 1. Podmiot leczniczy jest kierowany i reprezentowany na zewnątrz przez kierownika Michalinę Wyrobek.
 2. Kierownik Podmiotu leczniczego jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
 3. Kierownik Podmiotu leczniczego odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
 4. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniona przez niego osoba, o czym informacja udostępniona będzie w ogólnodostępnym, widocznym miejscu.

 

 • 9
 1. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
 2. prognozowanie i organizowanie działalności Podmiotu Leczniczego,
 3. zapewnianie świadczenia usług medycznych ze szczególną starannością przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach określonych w odrębnych przepisach,
 4. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 5. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa, przepisów BHP
  i ppoż. oraz dyscypliny,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

 

 • 10
 1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
 2. realizacja zadań Podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,
 3. wywiązywanie się z przyjętych obowiązków w sposób kompetentny i terminowy,
 4. dbałość o należyty wizerunek Podmiotu leczniczego,
 5. zapewnienie sprawności funkcjonowania Podmiotu,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej, etyki zawodowej, karty praw pacjenta,
 7. wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 8. Do podstawowych zadań Gabinetu Masażu i Rehabilitacji Leczniczej Fizjos należy:
 9. postawienie diagnozy fizjoterapeutycznej,
 10. określenie kierunku leczenia,
 11. prowadzenie fizjoterapii indywidualnej lub grupowej,
 12. prowadzenie dokumentacji medycznej,
 13. kompetentny dobór zaopatrzenia ortopedycznego i obuwia profilaktycznego.
 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy, terminowy i zapewniający dostępność usług zapewnione jest poprzez właściwe współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Podmiotu leczniczego, zapewniające sprawność jego funkcjonowania.
 15. W przypadku, gdy Podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia lub wymagana jest dodatkowa konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń kieruje pacjenta do Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

 

 • 11
 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta tylko osobom
  i podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie oraz tym podmiotom i instytucjom, które na mocy odrębnych ustaw są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.
 4. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:
 5. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, o którym to upoważnieniu informacja zamieszczona jest w dokumentacji pacjenta,
 6. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 7. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 8. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratora, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 9. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 10. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 11. Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku, złożonego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznych.
 12. Podmiot leczniczy podejmuje decyzje o udostępnieniu dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku.
 13. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.
 14. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 15. w siedzibie Podmiotu leczniczego do wglądu,
 16. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 17. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 18. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej musi być obecny pracownik Podmiotu leczniczego.
 19. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki czy sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu technicznego.
 20. Odmowa wydania dokumentacji medycznej przez Podmiot leczniczy wymaga zachowania formy pisemnej.
 21. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

 

 • 12
 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie leczniczym pacjent ma prawo do:
 2. poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
 3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
 4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia
 5. wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
 6. Do obowiązków pacjenta należy w szczególności:
 7. przestrzeganie Regulaminu porządkowego Podmiotu leczniczego,
 8. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie siedziby Podmiotu leczniczego,
 9. przestrzeganie higieny osobistej,
 10. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
 11. przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,
 12. przestrzeganie zakazu zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu siedziby Podmiotu leczniczego ani terenu wokół niej.
 13. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o możliwym ryzyku, a pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń oraz uwzględnienia przekazanej mu informacji o możliwym ryzyku związanym z zabiegiem. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań także w zakresie postępowania przed zabiegowego i po zabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

 

 • 13
 1. Źródłem finansowania Podmiotu leczniczego są również środki odpłatne z tytułu świadczeń zdrowotnych przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania
  i rozwiązywania regulują odrębne przepisy.
 2. Źródłem finansowania Podmiotu leczniczego mogą być też spadki, zapisy, darowizny, dotacje.
 3. Źródłem finansowania Podmiotu leczniczego mogą być również wpływy z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w §5, zgodnie z ustawą o swobodzie gospodarczej.
 4. Podmiot leczniczy dopuszcza udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w przypadku podpisania umowy
  z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 • 14
 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Kierownik Podmiotu leczniczego zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

 • 15
 1. Pacjent ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika Podmiotu leczniczego.
 2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia Podmiotu leczniczego o charakterze medycznym, jak i administracyjnym, w szczególności dotyczące naruszenia praw pacjenta.
 3. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 4. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w przeciągu 30 dni.

 

 • 16
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika Podmiotu leczniczego
  i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.
 2. Rozpoczęcie korzystania ze świadczeń leczniczych w naszej placówce oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

REGULAMIN PLANOWANIA WIZYT

Zasady ogólne

 1. Wszystkie wizyty w Gabinecie Fizjos umawiane są przez rejestrację na konkretny termin.
 2. Każda terapia, masaż, konsultacja poprzedzona jest wywiadem w czasie którego fizjoterapeuta ustala szczegóły terapii (zakres prowadzonych zabiegów, częstotliwość spotkań, sposób przygotowania pacjenta do każdej wizyty).
 3. Dokładny cennik oraz czas zabiegów dostępne są na stronie internetowej placówki.
 4. W cenie wizyty wliczone są (kosmetyki, artykuły jednorazowego użytku w tym bielizna jednorazowa, ręczniki, możliwość skorzystania z prysznica). Pacjent powinien wcześniej zgłosić chęć skorzystania z prysznica.
 5. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu placówki.
 6. Rejestracja przed każdą wizytą wysyła przypomnienie SMS o zaplanowanym terminie.
 7. Obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie rejestracji Gabinetu Fizjos o odwołaniu wizyty najpóźniej 2 godziny zegarowe przed jej rozpoczęciem. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana w terminie pacjent jest zobowiązany pokryć niezwłocznie 100% wartości usługi na jaką był zapisany. 
 8. W przypadku opóźnienia godziny wizyty z winy pacjenta Gabinet nie ma obowiązku przedłużać czasu zabiegu, a pacjent zobowiązany jest do pokrycia całej kwoty przewidzianej za planowany zabieg.
 9. W celu uzyskania lepszych efektów terapeutycznych pacjent powinien stosować się do zaleceń fizjoterapeutów.
 10. W przypadku wątpliwości na temat stanu zdrowia pacjenta fizjoterapeuta może zalecić dodatkowe badania diagnostyczne, które pacjent będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie.
 11. Pacjentowi przysługuje możliwość zmiany terminu wizyty zgodnie z aktualnie dostępnymi terminami.
 12. Organizator może odwołać zaplanowany termin wizyty o czym musi poinformować pacjenta. W przypadku braku kontaktu z pacjentem Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.
 13. Organizator ma prawo odmówić kontynuacji terapii jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 14. Organizator ma prawo przenieść terapię na inny termin, po uprzednim ustaleniu nowego terminu z pacjentem.
 15. Terapeuta może odmówić wykonania zabiegu w przypadku:
  wykrycia przeciwwskazań do terapii
  osób niepełnoletnich bez opiekuna
  osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  niewłaściwego zachowania pacjenta
  innych uzasadnionych przypadkach
 16. Gabinet nie świadczy usług masażu z uwzględnieniem miejsc intymnych.
 17. Gabinet zobowiązuje się
 18. Pacjenci zaplanowani na terapię indywidualną powinni posiadać zmienny strój sportowy do zajęć.

Rejestracja

 1. Świadczenia medyczne realizowane są w następujących dniach i godzinach:
 2. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 20:00,
 3. sobota w godzinach 9:00 – 19:00.
 4. Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Rejestracja możliwa jest w sposób wskazany w ust. 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 6. Rejestracja pacjentów dokonywana jest:
 • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w rejestracji Gabinetu,
 • telefonicznie pod numer telefonu 790 636 990,
 • mailowo: info@fizjos.pl (rejestrację we wskazany sposób uważa się za dokonaną po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia terminu)

Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w terapii, zabiegach, konsultacjach jest regularne opłacanie wizyt zgodnie z ustalonym wariantem płatności.
 2. Pacjent/opiekun zobowiązany jest do przestrzegania terminów płatności zgodnych z wybranym wariantem.
 3. Dopuszcza się następujące formy płatności: gotówka, płatność kartą, przelew bankowy na rachunek.          

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Fizjos Michalina Wyrobek
ul. Zamenhofa 4/3a
43-200 Pszczyna
NIP: 6381669481

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (tzw. RODO) zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Masażu i Rehabilitacji Leczniczej Fizjos  z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Zamenhofa 4/3a.

Korzystając z usług Firmy Fizjos wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji zabiegowej  dla potrzeb związanych z prawidłowym wykonaniem usługi zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. prawem RODO oraz innymi przepisami wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Firma Fizjos przypomina, że:

 1. wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo dobrowolnie,
 2. wszystkie zgody na przetwarzanie danych można wyrazić i wycofać w dowolnym momencie,
 3. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia,
 4. przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego otrzymania kopii dokumentacji prowadzonej przez Firmę Fizjos,
 5. przysługuje Państwu prawo do informacji na temat Państwa danych,
 6. wycofanie zgody nie wpływa na prawo gabinetu Fizjos do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej wycofania.

Z aktualnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym przysługującymi Państwu prawami, w każdej chwili mogą zapoznać się Państwo w siedzibie firmy.